CHUYÊN GIA TƯ VẤN

Đúng như chị đã tham khảo trên mạng: lượng muối cho trẻ từ 1-3 tuổi là tối đa 2g/ngày. Muối có nhiều trong sản phẩm hàng ngày ví dụ như bánh mỳ, các loại bánh… Do vậy chị nên xem thành phần dinh dưỡng trước khi bổ sung cho cháu!
Thông thường các sản phẩm sẽ ghi chú với Natri nên để quy đổi ra lượng muối thì chị nhân với 2.5. Ví dụ, trong thành phần bánh quy có 1g Natri/100g thì tương đương 2.5g muối/100g.
Trong khi nấu ăn để đảm bảo chính xác chị có thể sử dụng cân điện tử!

Đúng như chị đã tham khảo trên mạng: lượng muối cho trẻ từ 1-3 tuổi là tối đa 2g/ngày. Muối có nhiều trong sản phẩm hàng ngày ví dụ như bánh mỳ, các loại bánh… Do vậy chị nên xem thành phần dinh dưỡng trước khi bổ sung cho cháu!
Thông thường các sản phẩm sẽ ghi chú với Natri nên để quy đổi ra lượng muối thì chị nhân với 2.5. Ví dụ, trong thành phần bánh quy có 1g Natri/100g thì tương đương 2.5g muối/100g.
Trong khi nấu ăn để đảm bảo chính xác chị có thể sử dụng cân điện tử!

Đúng như chị đã tham khảo trên mạng: lượng muối cho trẻ từ 1-3 tuổi là tối đa 2g/ngày. Muối có nhiều trong sản phẩm hàng ngày ví dụ như bánh mỳ, các loại bánh… Do vậy chị nên xem thành phần dinh dưỡng trước khi bổ sung cho cháu!
Thông thường các sản phẩm sẽ ghi chú với Natri nên để quy đổi ra lượng muối thì chị nhân với 2.5. Ví dụ, trong thành phần bánh quy có 1g Natri/100g thì tương đương 2.5g muối/100g.
Trong khi nấu ăn để đảm bảo chính xác chị có thể sử dụng cân điện tử!

Đúng như chị đã tham khảo trên mạng: lượng muối cho trẻ từ 1-3 tuổi là tối đa 2g/ngày. Muối có nhiều trong sản phẩm hàng ngày ví dụ như bánh mỳ, các loại bánh… Do vậy chị nên xem thành phần dinh dưỡng trước khi bổ sung cho cháu!
Thông thường các sản phẩm sẽ ghi chú với Natri nên để quy đổi ra lượng muối thì chị nhân với 2.5. Ví dụ, trong thành phần bánh quy có 1g Natri/100g thì tương đương 2.5g muối/100g.
Trong khi nấu ăn để đảm bảo chính xác chị có thể sử dụng cân điện tử!

Đúng như chị đã tham khảo trên mạng: lượng muối cho trẻ từ 1-3 tuổi là tối đa 2g/ngày. Muối có nhiều trong sản phẩm hàng ngày ví dụ như bánh mỳ, các loại bánh… Do vậy chị nên xem thành phần dinh dưỡng trước khi bổ sung cho cháu!
Thông thường các sản phẩm sẽ ghi chú với Natri nên để quy đổi ra lượng muối thì chị nhân với 2.5. Ví dụ, trong thành phần bánh quy có 1g Natri/100g thì tương đương 2.5g muối/100g.
Trong khi nấu ăn để đảm bảo chính xác chị có thể sử dụng cân điện tử!

Đúng như chị đã tham khảo trên mạng: lượng muối cho trẻ từ 1-3 tuổi là tối đa 2g/ngày. Muối có nhiều trong sản phẩm hàng ngày ví dụ như bánh mỳ, các loại bánh… Do vậy chị nên xem thành phần dinh dưỡng trước khi bổ sung cho cháu!
Thông thường các sản phẩm sẽ ghi chú với Natri nên để quy đổi ra lượng muối thì chị nhân với 2.5. Ví dụ, trong thành phần bánh quy có 1g Natri/100g thì tương đương 2.5g muối/100g.
Trong khi nấu ăn để đảm bảo chính xác chị có thể sử dụng cân điện tử!

LIÊN HỆ HỢP TÁC